Email:

tiktok: @shannawaddell
Instagram: @shenesssociety